Stanovisko Unie rodinných advokátů ke Cochemské praxi

7.3.2018

Stanovisko Unie rodinných advokátů ke Cochemské praxi

Unie rodinných advokátů se svým stanoviskem vyjádřila k prosazování tzv. Cochemské v podmínkách České republiky. Cochemská praxe je specifickým přístup k řešení sporů rodičů o péči nad nezletilými dětmi v rámci rozvodového řízení a klade zájem dítěte nad mnohdy osobní spory jeho rodičů.

Dítě je v Cochemském modelu středem zájmu, jeho právo na zachování obou rodičů je prioritou. Role státu (soudce, advokáti, OSPOD, soudní znalci) spočívá v rámci Cochemského modelu v hájení skutečného blaha dítěte a poskytování účinné odborné pomoci rozpadající se rodině.

Úloha advokáta v rámci Cochemské praxe spočívá ve snaze dovést spor rodičů pokud možno ke smírnému řešení tak, aby co nejméně dopadal na psychiku dítěte. Rodinný advokát se nesmí stát živitelem konfliktu mezi rodiči. 

URA tak doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné rodičovské odpovědnosti.

 

http://www.uracr.cz/stanoviska

 

 

AK Cilínková > Novinky > Stanovisko Unie rodinných advokátů ke Cochemské praxi