Naše služby

Naše služby

Služby

Naše služby

Naše advokátní kancelář se od roku 1990 specializuje na právní oblast náhrady újmy na zdraví, včetně zdravotnického práva. Dále poskytujeme specializované služby v oblasti práva rodinného a sporné agendy obecně. Za více než 25 let působení v tomto právním odvětví jsme pomohli ke spravedlivému odškodnění tisícům klientů, kteří utrpěli neoprávněný zásah do svých práv. 

Náhrada újmy na zdraví / zdravotnické právo

Pokud jste utrpěli újmu na zdraví v dopravní nehodě, při plnění pracovních povinností, neodborným zásahem lékaře ve zdravotnickém zařízení nebo v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, je na místě vyhledat odbornou pomoc. První osobní konzultaci ve věci náhrady újmy z dopravní nehody a z pracovního úrazu poskytujeme bezplatně. 

Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že v případě právního zastoupení je vymožené odškodnění vyšší až o desítky procent. V případě, kdy se poškozený rozhodne vymáhat nároky sám nebo prostřednictvím pochybných společností není ojedinělé, že se zbytečně připravuje až o stovky tisíc korun.

Více než kdy jindy je na místě vyhledat odbornout pomoc v případech, kdy jste v důsledku protiprávního jednání třetí osoby přišli o blízkého člověka, nebo bylo do zdraví blízkého člověka závažně zasaženo. Ač je nový občanský zákoník v účinnosti již od roku 2014, částky vyplácené k odčinění duševních útrap za ztrátu blízké osoby se doposud neustálily. K vymožení nejvyšší možné částky je tak zapotřebí zkušeností a vhodné argumentace zakládající se na znalosti aktuálního vývoje soudní praxe. 


Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuje naše advokátní kancelář komplexní právní služby na vysoké odborné úrovni, vyplývající zejména z naší dlouholeté zkušenosti s tímto právním odvětvím.

Naše zkušenosti a lidský přístup  byly oceněny cenou Právník roku 2006  České advokátní komory v oblasti rodinné právo pro JUDr. Marii Cilínkovou. JUDr. Marie Cilínková je jedním ze zakládajících členů Unie rodinných právníků. 

Nad rámec právní stránky věci je v naší kanceláři samozřejmostí  osobní přístup ke klientovi i jeho protějšku, akcentující nezbytnou citovou stránku těchto případů. Prioritou pro nás je vždy nejprve pokus o smírné řešení sporu, zejména pokud je jednáno o péči nad nezletilými dětmi Naši advokáti ctí při poskytování právních služeb zásady vyplývající z tzv. Cochemské praxe.  

V oblasti rodinného práva poskytujeme tyto právní služby:

 • komplexní právní služby týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – předmanželské smlouvy
 • zastupováním ve sporech o zaplacení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
 • uplatňování statusových a rodičovských práv (určení otcovství, popření otcovství, péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých atd.)

Sporná agenda

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních sporech, včetně sporů před Nejvyšším a Ústavním soudem. Naše kancelář se svojí prací dlouhodobě a významně podílí na vytváření soudní judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ve věcech náhrady újmy na zdraví. 

Soudní spory bývají náročené a zpravidla velmi komplikované. Konečné rozhodnutí soudu nezáleží pouze na přednesu argumentů, ale i na způsobu, jakým je strany formulují a analyzují. Šance na úspěch ve sporu se tak vždy odvíjí i od schopností Vašeho právního zástupce. 

V oblasti sporné agendy poskytujeme tyto služby:

- zastupování klientů v řízení před civilními soudy (včetně Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva) a v rozhodčím řízení (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a před rozhodci ad hoc),

- právní poradenství klientům před zahájením soudního či rozhodčího řízení (analýza skutkového a právního stavu věci, návrh jejího řešení včetně možností jejího mimosoudního vyřešení, plánování vedení sporu a zvolení vhodné procesní taktiky, atd.)

- sepis žalob, návrhů na vydání předběžného opatření, návrhů na provedení důkazů, vyjádření, exekučních návrhů, atd.

 

Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti trestního práva. Trestní právo patří k těm právním odvětvím, kde se jednoduše bez kvalitního advokáta neobejdete. Pokud hrozí Vám nebo Vašim blízkým trestněprávní postih, spolehněte se na naši advokátní kancelář, která má s celým trestním řízením bohaté zkušenosti.

V rámci trestního práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů
 • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování
 • komplexní obhajoba osob dospělých a mladistvých

tj. zejména zastupování obviněného v přípravném řízení (účast na úkonech v přípravném řízení – výslechy obviněných, svědků, poškozeného, rekognice apod.), pomoc v otázkách ohledně vazebních rozhodnutí, obhajoba v řízení před soudy (zastupování obžalovaného před soudy všech stupňů), podávání rádných i mimořádných opravných prostředků (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, ústavní stížnost)

Dědické právo

Dědické řízení může proběhnout bez problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholeté rodinné rozepře. Proto je na místě těmto situacím předcházet a navštívit advokáta, který s Vámi projde vaše možnosti v případě, že svůj majetek dědicům zůstavujete, nebo v případě, kdy svá dědická práva uplatňujete v řízení před notářem nebo soudem.

Dědické právo prošlo s přijetím nového občanského zákoníku výraznou změnou, která přinesla řadu nových, dosud neznámých institutů, spojených zejména s výraznější ochranou zůstavitele a jeho poslední vůle. V této situace je vhodné obrátit se na odborníka a předejít tak případným těžkostem a sporům, jež jsou bohužel v tomto odvětví práva velice časté.

V oblasti dědického práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • komplexní právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy dědického práva
 • sepis závěti, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
 • sepis dovětku – podmínky, příkazy a doložení času pro dědice, zřízení odkazů nabývání dědictví, přijetí či odmítnutí dědictví
 • zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem. Uplatňování majetkových nároků dědiců a sepisování dohod mezi dědici.
 • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění.

Smluvní právo

Všichni advokáti naší kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti v sepisování, úpravě, kontrole a uzavírání smluv. Naše specializace na oblast občanského práva nám umožňuje pragmatické a směrodatné smluvní řešení s efektivním výsledkem pro klienta.

Poskytujeme komplexní služby týkající se smluvního práva, zejména v oblastech:

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o advokátní úschově při převodu vlastnického práva k nemovitostem
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • úvěrové smlouvy
 • příkazní smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • pojistné smlouvy

Advokátní Kancelář

Marie Cilínková

Specializace v oblasti náhrady újmy na zdraví a rodinného práva

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

 
AK Cilínková > Služby > Naše služby
Loading...

Služby

Loading...

Služby