Trestní činnost

 

             – Naše advokátní kancelář dlouhodobě úspěšně zastupuje oběti trestných činů při vymáhání náhrady jejich vzniklé škody.

__________________________________________________

              Pokud vám byla v důsledku trestné činnosti způsobena škoda, máte právo domáhat se náhrady této škody již v trestním řízení vedeném proti pachateli, a to návrhem na uložení povinnosti pachateli nahradit škodu, případně po skončení trestního řízení samostatnou žalobou v občanskoprávním řízení.

            Poměrně častá je situace, kdy pachatel způsobí významnou škodu poškozenému, ale sám je nemajetný, nebo se v důsledku trestného činu dostane do výkonu trestu odnětí svobody. V těchto případech je pro poškozené velice složité se spravedlivého odškodnění domoci a na místě je vždy vyhledat odbornou pomoc advokáta.

        „Každý má povinnost chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám“ Jestliže Vám byla způsobena škoda tím, že třetí osoba porušila svou  povinnost, máte plné právo na náhradu této škody. Náhradu škody vzešlou z porušení právní povinnosti  nahradí v plném rozsahu přímo škůdce.